TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Cele szczegółowe

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:

  1. Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do zmian klimatu.
  2. Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
  3. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian klimatu.